Vinderup Realskoles værdigrundlag

Det er Vinderup Realskoles formål/værdigrundlag at drive en privat grundskole fra 7. til 9. klasse med tilknyttet 10. klasse efter de til enhver tid gældende regler for denne skoleform.

Skolen forpligter sig til at give en undervisning, der mindst står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Undervisningen tilrettelægges sådan, at eleverne kan indstille sig til folkeskolens afsluttende prøver i de enkelte fag på samme klassetrin og på samme vilkår som i folkeskolen.

Skolen skal undervise eleverne, så de tilegner sig solide faglige kvalifikationer, arbejdsmetoder og udtryksformer, som kan danne fundament for en fremtidig uddannelse eller profession.

Skolen skal søge at stille udfordringer, så den enkelte elev udvikler såvel sine faglige som sociale kompetencer.

Skolen lægger vægt på at skabe et miljø, hvor hver enkelt elev får muligheder for at indgå i et bæredygtigt socialt fællesskab. Gennem det daglige arbejde og engagement opøves eleven til at leve i et demokrati og vise ansvar og tolerance.

Skolen er ikke orienteret i nogen bestemt retning, men vedkender sig kulturfællesskabet med den danske folkekirke.

Skolens værdigrundlag udmøntes i praksis ved:

  • at alle elever skal have et skoleliv, hvor glæde og tryghed danner fundamentet for en god faglig udvikling.
  • at undervisningen foregår på et fagligt højt niveau i alle fag.
  • at skolen til stadighed justerer undervisningen i forhold til udviklingen i samfundet.
  • at det faglige niveau løbende justeres, således at hver elev udfordres.
  • at stille krav til eleverne om udnyttelse af deres givne evner og potentialer.
  • at alle elever lærer at tage et medansvar for egen udvikling og læring.
  • at alle elever lærer at tage hensyn til og respektere hinanden.
  • at respekten for kulturelle og materielle værdier styrkes.
  • at et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem forældre, elev og skolen udbygges og vedligeholdes.
  • at der hurtigst mulig tages hånd om elevernes hverdagsproblemer i fællesskab mellem skole og hjem.

Har du spørgsmål?

Vi svarer gerne på alle dine spørgsmål om Vinderup Realskole. Oplys dit navn, telefonnummer og e-mail, så kontakter vi dig. Vi glæder os til at høre fra dig.

Kontakt