Ophør af samarbejde

Retningslinjer og procedurer i forbindelse med ophør af samarbejde med elev og forældre på Vinderup Realskole.

Ifølge § 1 i Lov om frie grundskoler kan skolen inden for rammerne af denne lov og lovgivningen i øvrigt give en undervisning, der stemmer med skolens egen overbevisning, og tilrettelægge undervisningen i overensstemmelse med denne overbevisning. Skolen afgør inden for de samme rammer frit, hvilke elever vi vil have på skolen.

Vinderup Realskole har en driftsaftale med Holstebro Kommune, hvilket betyder, at skolen er forpligtet til at optage overbygningseleverne fra de omkringliggende folkeskoler, som kun tilbyder undervisning til og med 7. årgang. Derfor vil et eventuelt ophør af samarbejde med en elev og dens forældre foregå i samarbejde med Holstebro Kommune (sagen vil blive taget op i Kommunens visitationsudvalg, og eleven vil få anvist en anden skole).

Ophør af samarbejdet mellem skole og hjem bør først ske, når der ikke synes at være andre løsninger. Der bør i langt de fleste tilfælde forinden være afprøvet mildere sanktionsformer uden held. 

Skolen skal sikre sig, at der er proportionalitet imellem sagens karakter og den endelige afgørelse. Afgørelsen og dens konsekvensers indhold skal stå mål med sagens realiteter.

Skolen skal så tidligt som muligt i sagsbehandlingen orientere partnere om mulige konsekvenser.

Udmeldelse af en elev mod forældrenes ønske bør først ske efter en skriftlig advarsel og orientering af forældrene om skolens opfattelse i sagen. 

Beslutningen om, hvorvidt en elev skal forblive på skolen eller ej, ligger udelukkende hos skolens ledelse. Ledelsen holder Bestyrelsen orienteret om sager, der kan ende i konflikt. Lærernes rolle er alene at anbefale eller rådgive.

Det sikres, at den eller de personer, der behandler og træffer afgørelse i sagen, ikke er inhabile i sagen (fx nære personlige interesser eller relationer til de personer, som sagen drejer sig om)

Personer, der har part i sagen, er den eller de personer, som har en væsentlig retslig og individuel interesse i sagens udfald. Er der delt forældremyndighed, skal den forælder, der ikke bor sammen med eleven, ligeledes underrettes og behandles som part i sagen.

Er der tale om, at et andet forældrepar eller elev rejser en sag mod en anden elev (fx hvis eleven mobber eller udøver vold mod andre), så er personerne, som rejser sagen og som eventuelt er ”ofre” ikke part i sagen. Det gælder også andre elever eller forældre fra samme klasse.

Frie grundskoler er ikke omfattet af Forvaltningsloven (med undtagelse af kapitel 2 og 8), og dens bestemmelse om offentlig aktindsigt. Skolen er heller ikke omfattet af Offentlighedsloven og er derfor ikke forpligtet til at udlevere oplysninger til tredje part. Skolen vil derfor til enhver tid nægte at udlevere dokumenter til tredjepart under hensyn til skolens tavshedspligt.

 

Et forløb, hvor konsekvensen er ophør af samarbejdet, bør generelt indebære:

  • Der konstateres store faglige, adfærdsmæssige, sociale, fysiske eller trivselsmæssige problemer for barnet eller klassen.
  • Skolelederen orienteres om problematikken og holdes løbende orienteret.
  • Klasselæreren forsøger at løse problemerne med eleven/eleverne – klasselæreren laver et referat af dette.
  • Klasselæreren inddrager forældrene i løsning af problemerne – klasselæreren udfærdiger et detaljeret referat heraf.
  • Ledelsen sikrer sig i samarbejde med klasselæreren, at alle relevante parter, herunder naturligvis eleven selv, får mulighed for at udtale sig i sagen – både partnernes egen redegørelse samt i forhold til det af skolen indsamlede materiale. Udtalelse kan ske ved et møde på skolen (referat udarbejdes) og/eller ved en skriftlig redegørelse fra en eller flere parter. Skolen sikrer sig, at alle parter i sagen har tilstrækkelig tid til at give oplysninger og redegørelser.
  • Der afholdes møde med repræsentanter fra skole og hjem samt andre relevante aktører fx psykolog og/eller socialforvaltningen. På møderne indgås klare aftaler for det videre forløb og parternes forpligtelser – der udfærdiges et detaljeret referat af mødet.
  • Aftaler og forpligtigelser overholdes ikke.
  • Kommunen orienteres.
  • Samarbejdet ophører. Når skolen har truffet sin afgørelse, skal den bekendtgøres for den part, det vedrører. Dette skal som minimum altid ske skrifteligt. I den skriftlige afgørelse bør skolen begrunde afgørelsen og klart angive, hvilke oplysninger, der ligger til grund for afgørelsen, herunder med hvilken vægtning de har indgået. Desuden skal det fremgå, fra hvilken dato eventuelle sanktioner, som er en konsekvens af afgørelsen, træder i kraft.

 

Godkendt i Bestyrelsen 16.6.2014.

Har du spørgsmål?

Vi svarer gerne på alle dine spørgsmål om Vinderup Realskole. Oplys dit navn, telefonnummer og e-mail, så kontakter vi dig. Vi glæder os til at høre fra dig.

Kontakt